Cultuurhistorie

De ontwikkeling van de gemeente Groningen is af te lezen aan zichtbare en tastbare sporen van het verleden in het heden. Achter deze fysieke verschijnselen  – zoals historische wegen,  waterlopen, groenstructuren zoals parken en begraafplaatsen, oude verkavelingen, stedenbouwkundige ensembles en historische bebouwing – schuilen verhalen van historische en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen die de identiteit van onze leefomgeving bepalen.

Dit soort elementen kunnen niet allemaal als beschermd monument of stadsgezicht aangewezen worden. Wel vormen zij een essentieel onderdeel van de wijze waarop de stad historisch gegroeid is en waarop we de stad beleven en gebruiken.

Sinds 2012 is wettelijk geregeld dat gemeenten bij het opstellen van bestemmingsplannen rekening moeten houden met cultuurhistorische waarden. Dit doen wij in het bestemmingsplan “Gebouwd Erfgoed Groningen” (2022) door het aanwijzen van karakteristieke en beeldondersteunende panden. In dit bestemmingsplan is vastgesteld dat er bij de verbouw of sloop van deze panden rekening gehouden moet worden met hun cultuurhistorische waarde. Deze waarden kunnen per geval verschillen: dit is in het bestemmingsplan per pand beknopt vastgelegd.

De identiteit van onze gemeente ligt onder andere besloten in de kenmerkende historische bebouwing aan de Grote Markt.