Restauratie

Bij de vakgroep Erfgoed zijn drie restauratiedeskundigen en één monumenteninspecteur in dienst. U krijgt met hen te maken wanneer u bouwplannen heeft voor een rijks- of een gemeentelijk monument. De voornaamste taak van de restauratiedeskundigen is het bewaken van de instandhouding van monumentale waarden. Dit gebeurt onder andere via de vergunningsprocedure.

Bij (ver)bouwplannen voor een monumentaal pand zijn de restauratiedeskundigen vanaf het eerste overleg tot aan de eindoplevering betrokken. De monumenteninspecteur houdt toezicht tijdens de werkzaamheden en is het aanspreekpunt bij handhavingszaken met betrekking tot illegale verbouwingen.

Tot het netwerk van de restauratiedeskundigen behoren monumenteneigenaren, restauratiearchitecten, – aannemers en uitvoerenden en het gemeentelijk apparaat. Bovendien hebben de restauratiedeskundigen contacten bij het restauratiefonds, stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM), de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en met experts uit de restauratiewereld.

Bouwplannen beoordelen
Het toetsen van bouwplannen voor rijks- en gemeentelijke monumenten gebeurt aan de hand van vastgelegde criteria. Leidend zijn de vijf beginselen van de monumentenzorg:

 • Behoud gaat voor vernieuwen
 • De bouwgeschiedenis eerbiedigen
 • Toevoegingen en veranderingen zijn reversibel
 • Nieuwe materialen zijn compatibel
 • Vernieuwen met oude materialen blijft vernieuwen

Daarbij bepaalt het monument wat de mogelijkheden zijn. De restauratiedeskundigen kijken bij hun beoordeling dan ook naar:

 • De architectuurhistorische waarden
 • De bouwhistorische waarden
 • De cultuurhistorische waarden
 • De landschappelijke waarden
 • De stedenbouwkundige waarden
 • Gaafheid van het object
 • De zeldzaamheid van het object

Tot slot maken de restauratiedeskundigen gebruik van de Richtlijnen voor het Onroerend Erfgoed Groningen.