Van 16 juni tot en met 17 september besteedt het Grafisch Museum Groningen aandacht aan het thema papier. De tentoonstelling Papier ontvouwd. Groningers en hun papier geeft aan de hand van vijftien onderwerpen een beeld van de impact die dit medium door de eeuwen heen in Stad en Ommeland heeft gehad. Tijdens bouwhistorisch onderzoek in…

Lees meer

Vergunningen Als u uw monument wilt verbouwen heeft u een vergunning nodig. Dit geldt soms ook voor graafwerk. U krijgt te maken met wetten en regels en u moet aan de richtlijnen voldoen. De gemeente is uw vaste aanspreekpunt. Neem vroeg in het proces contact met ons op, zodat we u kunnen helpen bij uw…

Lees meer

De monumentencommissie adviseert het college van burgemeester en wethouders over vergunningsaanvragen voor monumenten. De meeste vergunningsaanvragen voor gemeentelijke monumenten worden door de vakgroep erfgoed zelf behandeld, maar ingewikkelde aanvragen worden ter advisering ook aan de monumentencommissie voorgelegd. Aanvragen voor rijksmonumenten moeten altijd door deze commissie worden goedgekeurd. In de commissie hebben een restauratiearchitect en een…

Lees meer

Zorgvuldig onderhoud is belangrijk om uw monument in stand te houden. Reguliere onderhoudswerkzaamheden, zoals het schilderen en het repareren van onderdelen zijn vergunningsvrij. De detaillering, de maatvoering, het materiaalgebruik en de kleurstelling moeten dan wel gelijk blijven aan de bestaande situatie. Ook moet de omvang van de werkzaamheden beperkt zijn. Twijfel over vergunningsplicht De grens…

Lees meer

De vergunningsprocedure is afhankelijk van uw monument en de aard van uw plannen. Tijdens de procedure toetst de gemeente Groningen of de geplande ingreep geen schade aanbrengt aan de monumentale waarden van het pand. Voorbereiden loont U kunt een aantal dingen doen om de vergunningsprocedure vlot te doorlopen: Bereid uw plannen goed en tijdig voor.…

Lees meer

De eigenaar van een beschermd monument is minder vrij in doen en laten dan de eigenaar van willekeurig welk ander pand.  Het behoud van de waardevolle elementen van uw gebouw staat voorop en levert beperkingen op. Toch is er veel mogelijk op het gebied van verbouwingen, restauratie of herbestemming. Monumentale waarden en nieuwe ontwikkelingen zijn…

Lees meer

Voor het verstoren van de bodem heeft u een omgevingsvergunning nodig. U verstoort de bodem als u een bouwput wilt uitgraven, kabels of leidingen wilt leggen, de bodem wilt egaliseren of vijvers wilt aanleggen. U vraagt een omgevingsvergunning aan bij het Loket Bouwen en Wonen. De toetsing Bij de gemeentelijke toetsing van uw vergunningsaanvraag kijken…

Lees meer

Eigenaren en gebruikers van een beschermd rijks- of gemeentelijk monument zijn verplicht hun monument in stand te houden en er zorgvuldig mee om te gaan. Voor een verbouwing, restauratie, verandering of sloop moet u daarom altijd een vergunning aanvragen. Dit geldt ook voor gebouwen in een beschermd stads- of dorpsgezicht. Wanneer er  graafwerk gedaan moet…

Lees meer