Archeologisch onderzoek

De meeste archeologische onderzoeken in de gemeente Groningen zijn vooronderzoeken, door middel van bureaustudie of boringen. Het doel is om te verkennen wat de archeologische verwachting is in een gebied en of de plannen de archeologische waarden beschadigen. Als het nodig is, volgt er uitgebreider archeologisch onderzoek in de vorm van proefsleuven, een opgraving of een archeologische begeleiding.

Bureaustudie: Bij grote projecten wordt vaak een bureaustudie verricht, om alle gegevens over het betreffende gebied boven tafel te krijgen. Voor kleinere projecten is het vaak voldoende om de archeologische kaart te raadplegen.

Boringen: met een aantal boringen wordt bekeken of de bodem nog intact is en wordt bepaald of er archeologische resten zitten, en op welke diepte. Aan de hand hiervan kan meestal bepaald worden of de plannen de archeologische waarden beschadigen.

Proefsleuven: Als er sprake is van archeologisch waardevolle resten die niet behouden kunnen worden is het vaak verstandig om een proefsleuvenonderzoek te (laten) verrichten. Hierin wordt de exacte aard van de resten onderzocht. Aan de hand daarvan kan een inschatting gemaakt worden van de kosten van een opgraving.

Opgraving: Bij opgravingen worden de archeologische resten ter plekke gedocumenteerd en in kaart gebracht, voorafgaand aan de (bouw/aanleg) werkzaamheden. De archeologie ter plekke wordt daarmee ‘vernietigd’ maar de kennis blijft behouden en wordt vastgelegd in de rapportage.

Begeleiding: In sommige gevallen is het efficiënter en handiger om ingrepen in de bodem door een archeoloog te laten begeleiden. Dit heeft hetzelfde doel als opgraven, namelijk documenteren en vastleggen, maar het gebeurt meestal in het werk (van de aannemer). Begeleiding komt vaak voor bij het aanleggen van bijvoorbeeld kabels en leidingen, rioleren of gasbuizen.

Bent u niet zeker van de juiste vorm van onderzoek, of heeft u vragen over een bepaald type onderzoek, dan kunt u bellen/mailen met een van de drie gemeentelijk archeologen.

 

Resultaten en Rapportage

De vondsten uit elk archeologisch onderzoek worden na afloop opgeslagen in het archeologisch depot, en kunnen (tijdelijk) tentoon worden gesteld. Van elk onderzoek wordt bovendien een basisrapport gemaakt, die door de gemeentelijk archeologen wordt getoetst. Al deze rapporten worden verzameld op de archeologische kaart, een onderdeel van de Erfgoedkaart.

In het jaarverslag archeologie worden verder de meest aansprekende onderzoeken kort samengevat. Dit verslag is onderdeel van het jaarboek Hervonden Stad. Ook deze stukjes zijn binnenkort te raadplegen via de Erfgoedkaart.

Hieronder een tweetal afbeeldingen van het archeologisch gezien zeer waardevolle terrein ‘de Huppels”, een perceel ten noordwesten van de stad Groningen, waar tot 1352 het kasteel Selwerd heeft gestaan.